Hvad ydes der tilskud til?
Tandlægehjælpen fra den offentlige sygesikring omfatter almindeligt fore-kommende behandlinger som regelmæssig og diagnostisk undersøgelse, tandrensning, diagnostisk og forebyggende grundydelse, individuel fore-byggende behandling, kontrol efter forebyggelse, tandfyldning, rodbehandling, tandudtrækning, visse operative indgreb samt undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse (paradentose).

Hvor meget ydes der i tilskud?
Der ydes et tilskud på 40 pct. af tandlægens honorar. Dog får unge under 26 år et tilskud på 65 pct. til regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Der gives 30 pct. i tilskud til bitewings (røntgen), der optages i forbindelse med regel-mæssig diagnostisk undersøgelse. Ved operative indgreb, fyldninger og rodbehandlinger ydes tilskuddet med et fast beløb.

Børn og unge <18 år
Den kommunale børnetandpleje for børn under 18 år er gratis. Unge mellem 16 og 18 år har mulighed for at vælge mellem behandling hos den kommu-nale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge, som indgår i det kommunale tandplejetilbud. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til kommunen.

Sygeforsikringen Danmark
Du kan også få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem.